Zamyšlení

Všechno míří ke Vzkříšení (dějiny spásy)

Bílá sobota

Gn 1, 1-2, 2 / Gn 22, 1-18/ Ex 14, 10-31/ Iz 55, 1-11/ Ez 36, 16-28 / Sof 3, 14-20 / Ř 6, 3-11 / Mk 16, 1-8

Opět jsme slyšeli výběr čtení z dějin spásy. Cítím, že stále víc si potřebujeme uvědomovat, žeexistují dějiny spásy a že my do nich osobně patříme. Že příběh náš a světa neústí do chaosu, rozkladu a nicoty. Existují dějiny spásy! Bohu díky!

Dějiny spásy to jsou Boží záměry se světem a každým člověkem. A ty jsou dobré. Do našich lidských zmatků vstupuje tajemným (=skrytým) způsobem Bůh a mění je zevnitř. Bůh stojí na počátku světa a bude stát také na konci. Tak to vidí víra. Jsme přesvědčeni, že tento pohled víry poskytuje správný klíč k pochopení historie světa i té naší osobní.

Těmito čteními a všemi dalšími čteními z Bible a pravidelným slavením se učíme jinému (alternativnímu) pohledu na dění.

Ale ani dějiny spásy nejsou bezstarostné, bezproblémové a lehké. Kolik je to nadějí, ale taky zla, malosti, selhání a zmařených šancí, kolik lidských ztroskotání a zoufalství! Avšak Bůh zachraňuje! Nemusel by, ale dělá to, protože je věrný a nás, své stvoření, má rád! Proto obrací všechno zpátky k sobě.

Slyšeli jsme dnes o stvoření, o Abrahamovi a Izákovi, o Vyvedení z Egypta, o příslibu vyvedení z Babylona, o novém srdci a nové smlouvě vepsané do srdcí a o radosti a taky o křtu. Ale především o Kristu. A celé to vrcholí jeho vzkříšením. Víra nás učí vidět, že všechno (i když to tak nevypadá) míří ke vzkříšení - Kristovu - i našemu. Všechno míří k obnově všeho podle dobrých Božích plánů.

Poselství této noci a těchto svátků lze vyjádřit slovy: Bůh své dobré plány prosadí - navzdory všem překážkám.

Naději pro to můžeme čerpat z dějin Izraele i Kristovy církve, ale hlavně z Ježíšova životního příběhu a především z jeho kříže a vzkříšení. Právě velikonoční události ukazují, že to je nezvratné a definitivní. Je rozhodnuto. Boj je vybojován. Kristus zvítězil a s ním Boží záměry, požehnání a plnost života. To je pro nás a pro všechny dobrá zpráva - evangelium.

Přijměme ji do srdcí. Nechme ji, aby pronikla naše myšlenky a vzpomínky, naše zkušenosti a vnitřně nás proměnila. Chce to čas, trpělivost a vytrvalost. (I první učedníci potřebovali čas.) Tato zvěst nám dá radost, osvobodí nás - budeme vnímat realitu dění, ale nepropadneme zoufalství. Budeme svobodní a staneme se svědky Kristova vzkříšení. Kéž nám to Bůh dopřeje!

Přimkněme se dnes znovu ke Kristu vzkříšenému a otevřme mu svá srdce!

design by exarion.cz | 2009