Zamyšlení

Milováni víc než tušíme...

6. in Pascha (B)

Sk 10, 44-48/ 1 J 5, 1-6/ J 15, 9-17

V prvním čtení ze Skutků jsme slyšeli, jak Duch svatý sestoupil na lidi v domě římského setníka. Na lidi pohanského původu a ještě k tomu Římany! Petr k nim mluvil. Oni pozorně naslouchali. Tu jejich srdce naplnil Duch a oni nadšeně chválili Boha. Když to Petr viděl (sám tím asi překvapen) nařídil, aby je pokřtili. Co z toho vzít? Bůh šíří své SLOVO a dává svého DUCHA přes hranice. Boží spása nezná hranic. Kromě jediné: Kam ho nepustíme my. Nebojme se pustit Boha do svých životů – do toho, co prožíváme, do svých nadějí a starostí. „Přijď, Pane, prosíme!“

Ve druhém čtení to bylo o narození člověka z Boha. Můžeme a máme být znovuzrozeni z Boha! Začít život z Boha. Kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. Má nový život. Jeho znakem je láska – tedy vykročení ze sebestřednosti.

Kdo věří v Krista (tedy kdo svěřil svůj život do Kristových rukou), přemohl svět. Svět už nad ním nemá moc. Začíná se vzdalovat ze sféry jeho vlivu. Pouhé přilnutí ke Kristu přemáhá svět. Jako Kristus přemohl svět. Svět už pro nás není tím nejdůležitějším. Už se nebojíme světa ani jeho ztráty. Ale. Přilnuli jsme opravdu ke Kristu? Pokoušíme se o to? To je jedna z nejdůležitějších otázek našeho křesťanského života.

V evangeliu říká Ježíš apoštolům (a tím celé církvi – každému věřícímu): „Mám vás rád jako Otec mne. To je silná výpověď. Jenže my ji nedoceníme. Neumíme si totiž představit, jak moc Bůh miluje Ježíše. Tušíme, že to bude hodně, ale pomohlo by nám vědět to konkrétněji. Jenže to je, jako kdyby někdo nám, zvyklým uvažovat v metrech a kilometrech, začal hovořit o kosmických vzdálenostech. Jsme milováni víc, než tušíme. To bude naše věčná radost, vidět a naplno zakoušet Ježíšovu lásku. Ale on je už dnes.

„Vyvolil jsem vás.“ Vím dobře, co dělám. Věřte mi víc než sobě. A tato láska nezávisí na vnějších okolnostech. V každé situaci si můžeme být jisti jeho láskou. Existují jen situace, kdy je pro nás těžké...

Mám vás rád jako Otec mne. Zůstaňte v této lásce a poznáte skutečnou radost.“ Být sjednocen v lásce je radost. Kristus z toho má radost a o chce se s námi o ni podělit – a dělá to. Známe v tomto světě řadu potěšení, ale taky mnoho bolestí a trápení a nejistot. Známe Ježíšovu radost? Netoužíte po jeho (Ježíšově) radosti?

Pane, rádi slyšíme tvé dnešní slovo. Dej nám už v tomto čase pocítit svou radost, o níž mluvíš. Ať nás naplní, probudí a upevní v novém životě s tebou! Moc prosíme!

design by exarion.cz | 2009