Zamyšlení

Vidět a vidět

30. během roku B

Jer 31, 7-9/ Žd 7, 23-28/ Mk 10, 46-52

Rád bych se dnes zastavil hned u prvního čtení z Jeremjáše. To znělo tak radostně a nadějně. Při tom Jeremjášova doba byla dost zlá. Izrael prošel těžkou zkouškou. Část se ztratila rozprášena ve světě. Zůstal zbytek a ten směřoval taky do zkázy. Kam se člověk podíval, číhala zkáza. - Bůh trestá svůj nevěrný lid a současně připravuje záchranu. „Slyš, Boží lide, poselství spásy a věř mu. Nevypadá to sice tak, ale jdeš vstříc setkání. Čeká tě dlouhá a těžká cesta, ale na jejím konci poznáš z blízka Boha. Poznáš jeho otcovskou něhu. Všechny starosti a trápení zmizí jako zlý sen. To, čeho se děsíš, a co tě drtí, zmizí jako zlý sen. Neboj se a začni důvěřovat.“

Toto slovo platí i pro nás. Je víc než pouhou informací. Je výzvou. Přijmeme ji? Existuje spása. Existuje život – plný, věčný. Člověk ho pozná a vejde do něj vírou. Není to lehké, ale je to možné. Protože Bůh pomáhá. Pane, pomoz nám, ať věříme.

Teď k evangeliu: Cestou do Jeruzaléma (tedy na kříž) Ježíš uzdravil slepce. Ani to není „pouhá informace, nýbrž výzva k nám, jak se zachovat na cestě za Ježíšem“ (Máša). Jsme na cestě s ním a za ním. (To je stále to téma následování.) Abychom vytrvali na této cestě, potřebujeme prohlédnout. Jsme zaslepení. Nevidíme. Ono je „vidět“ a „vidět“. Na toto téma najdeme pěkné místo v Janově evangeliu (J 9). Jsou lidé, co vidí, a přece jsou slepí. A jsou slepí, kteří přece vidí. Ježíš přišel, aby slepí prohlédli. Ti, kdo si svou slepotu uvědomují. Ježíš přišel pro hříšníky, ztracence, chudáky, ztroskotance – a slepé. Pro všechny, kdo cítí, že na to nemají. To jsme všichni.

Ježíš jde do Jeruzaléma, kde bude trpět, ale tak vejde do slávy. Kdo uvidí v trpícím Synu člověka krále slávy? Kdo uvidí, že náš život nesměřuje do prázdnoty, ale do slávy Boží? Naše oči na to nestačí. Potřebujeme, aby se jich dotkl Ježíš.

Bartimaios volá a hledá u Ježíše prohlédnutí. Přiznává svou slepotu. Ví, že potřebuje Ježíšův zásah. Ježíš na to odpoví tím, že mu otevře zrak. Tak slepec uvidí (dosl. vzhlédne vzhůru – ř. anablepó) – a rozhodne se jít za Ježíšem. Následovat. Pod kříž. Nejprve pod kříž a pak do slávy. Prosme, abychom také my viděli, a mohli tak jít za Ježíšem, pod jeho kříž a do jeho slávy. „Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!“ Amen.

design by exarion.cz | 2009