Zamyšlení

Jako maminka...

(Zamyšlení nad heslem Jednoty bratrské na L. P. 2016:-)

Do nového roku nás uvádí a povede nás heslo z Izajáše 66, 13. Skutečně útěšné slovo: „JAKO KDYŽ NĚKOHO UTĚŠUJE MATKA, TAK VÁS BUDU TĚŠIT. V JERUZALÉMĚ DOJDETE POTĚŠENÍ."

Abychom znali souvislost těchto slov, doporučuji přečíst i verše předcházející a následující (Iz 66, 10-14).

S teenagery v „nábožu“ se učíme rozumět trochu víc Bibli. Používáme k tomu pomůcku: KDO-KOMU-CO. Vezmu si ji na pomoc i dnes.

KDO? Kdo mluví? To je lehké. Bůh sám. Skrze proroka mluví Bůh sám.

KOMU? Kdo je adresátem? To už bude složitější. Vykladači říkají, že prvotním adresátem byl poexilní Jeruzalém. Ti, co měli opravovat trosky města a Chrámu. To na člověka padá únava a pocit marnosti. První nadšení dávno opadlo. Dílo se nedaří, jak by si člověk představoval. To pak přicházejí takové ty pocity, jako že se to nikdy nepodaří, že Bůh nepomáhá, že jste se asi spletli a podobně. Je lehké udělat první kroky ze zajetí, ale vytrvat, když cíl je ještě příliš daleko, bývá mnohem těžší.

Bůh výslovně adresuje toto slovo těm, „kdo se třesou při jeho slovu“ (66, 5). Tedy těm, kdo berou jeho Slovo „smrtelně vážně“... jako něco, na čem skutečně závisí život. Nebo těm, kdo si Božího mluvení opravdu váží. To by mohli být i lidé mimo Izrael, z jiných národů (=budoucí církev z různých národů).

Platí to slovo taky nám? Ano. Přes Ježíše jsme i my napojeni na kořen a kmen Izraele. Jsme spolu s židy spoludědici Božích zaslíbení. Svůj trvalý domov máme v nebeském Jeruzalémě.

Platí-li současně„těm, kdo se třesou při jeho slovu“, je pro nás i výzvou, abychom hledali a učili se takové úctě k Božímu mluvení. O to potřebujeme skutečně stále prosit a hledat to. A nebojme se taky vyznávat, když se zahanbením zjistíme, že takovou úctu k Božímu slovu u sebe nenalézáme. Upřímné doznání hříchu bývá často největší chválou Bohu.

CO? Co vlastně říká? Budete potěšeni. Bůh sám osobně vás utěší. Jako maminka, když vezme dítě do náručí a něžně je obejme, tak dá Bůh zakusit svou lásku.

Poznáte (= zakusíte), jak jsem s vámi a jak velmi mi na vás záleží. Úplně vás to naplní. Nevyjdete z úžasu. Toto slyší Jeruzalém. Toto slyšíme my na počátku roku 2016. Abychom se nebáli... ve všech nejistotách a těžkostech... ve všem, co nás nutí „být ve střehu“, abychom PŘESTO spočinuli uvolněně v Bohu a jeho Slovu... s důvěrou, že to všechno má smysl, že Bůh nás neopustil a že v pravý čas přijde ÚTĚCHA.

JAKO KDYŽ NĚKOHO UTĚŠUJE MATKA, TAK VÁS BUDU TĚŠIT.

Nechť zůstávají tato slova na vašich srdcích!

Nechť zakoušíte to, co znamenají a říkají!

Nechť nás všechny provází mateřská útěcha Boží!

Dobrý nový rok Páně 2016!

design by exarion.cz | 2009