Zamyšlení

To nejlepší před námi

Krista Krále L. P. 2016

Jr 23, 1-6/ Ko 1, 11-20/ L 23, 33-43

Hle, přicházejí dny, kdy vzbudím Davidovi Výhonek spravedlivý... bude kralovat jako král a bude prozíravý... v jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí...“, slyšeli jsme v prvním čtení. Dějiny se valí. Jeden zvrat za druhým. Říše povstávají a padají. Králové přicházejí a odcházejí. Toto slovo Jeremjášovo například je určeno Jeruzalému a Judsku krátce před dobytím Babylóňany a babylónským zajetím. To byla taková zkáza, že si mnozí mysleli, že to je definitivní konec. I nám se mnohé může jevit jako katastrofa, konec... Ale nad tím vším je Bůh a v tom všem a navzdory tomu, co my lidé děláme, uskutečňuje své plány. Neušetří nás důsledků našich hloupostí. Ale jeho plány jsou dobré. - Poznáváme, že na člověka – byť byl sebelepší – se nelze spolehnout. Když se povede král nebo prezident, je to báječné, ale vidíme, že většinou se nepovede. Izrael smí slyšet, že Bůh přece pošle Vládce, který bude moudrý a spravedlivý a pod jeho vládou rozkvete Judsko a Izrael. Nejen Judsko a Izrael, ale taky celý svět. Drobky ze stolu dětí nasytí i pejsky (srov. Mk 7, 28).

Přenesl (nás Bůh) do království svého milovaného Syna...“, slyšeli jsme v druhém čtení. Toto království zahrne všechno – nebe i zemi – a přinese život věčný a smíření všem, protože jeho král se za všechny obětuje.

A v evangeliu jsme slyšeli o ukřižovaném Králi židů. Ano, je to Král židů, ale taky všech... ze všech národů, kdo jeho vládu přijímají. Dnes se hodně mluví o hodnotách: evropských, křesťanských; dokonce i českých. V souvislosti s Kristovým královstvím se sluší mluvit o hodnotách Kristových. Shrnuté je najdeme třeba v blahoslavenstvích. Některá z nich zpíváme při bohoslužbách. Zdalipak o nich přemýšlíme a snažíme se je taky žít?

Je to Král, ale Jiný. Jeho království je jiné. To království už začalo a začíná každý den. Ještě to není vidět, ale jsme s ním spojeni. Naše životy jsou už nyní v jeho rukou. Všichni snad známe chvíle, kdy to cítíme. Ale stejně tak známe momenty, kdy se nám to zastře a nám se zdá, že jsme v mlze a tmě. Někdy se zdá, že světla nám zhasínají jedno za druhým a přichází strach ze tmy. Něco v nás nám přesto říká: „Neboj se. Nezůstaneš ve tmě. Jedno světlo nezhasne. Zdá se maličké. Tak jiné než ostatní světla. Není maličké. Poznáte jeho sílu. Ale nebude mít nic společného s vnějším úspěchem.“ Království Kristovo, které už začalo, se jednoho dne naplní a ukáže svou moc – úplně jinou moc. Neutlačuje, nepřemáhá násilím a hrozbou... Ono je budoucností tohoto světa a celého vesmíru. Čas pracuje pro ně. Každým dnem se přibližuje. Každý den se otvírají příležitosti žít jeho hodnoty. „Ježíše Krista lidstvo nemá za sebou, ale teprve před sebou. Má za sebou zinstitučnění a zpronevěru církví, ale kristovskou lásku, odpuštění a přemáhání zla dobrem má teprve před sebou...“ (František Laichter Bohumilu Procházkovi 29. listopadu 1962). Nebojme se a nedělejme si starosti. To nejlepší máme ještě před sebou.

design by exarion.cz | 2009