Zamyšlení

Blízko a ještě blíž...

3. během roku A

Iz 8, 23-9, 3/ 1 K 1, 10-18/ Mt 4, 12-23

Svým kázáním Ježíš navazuje na proroctví Izajášovo (dnešní první čtení). Mezi Ježíšem a Izajášem leží víc jak 800 let. To je spousta času! Spousta generací! Zkuste si představit, co bylo tady před 800 lety. Galilea v době Izajášově byla první „na raně“ asyrské armádě. Stala se první obětí řádění asyrských vojsk na území Izraele. Zpustošená, temná, plná strachu... Galilea. Bez budoucnosti. Právě tam zazáří Boží světlo. - Bůh začíná tím, že dává světlo. Své světlo. To dává naději. Skutečnou naději. Nikoli jen příjemný pocit. Ještě nemusí být všechno v pořádku. Ještě pořád lze vidět trosky a stopy řádění, ale svítí světlo. Boží světlo probouzí naději. Ta dává sílu a radu... S ním už je to jiné.

Právě tam, kde to vypadá beznadějně ztracené, Bůh začíná. Právě tam si povolává i spolupracovníky na svém díle. Oni mají ohlašovat a tak probouzet v lidech naději. Jsou tak obyčejní! Vypadá to, že nemají žádné předpoklady, žádnou kvalifikaci. Celé to vypadá tak praštěně. Ale on to myslí vážně. A oni to berou. Nechají všechno ležet a jdou za ním... Zdalipak tuší, kam je to dovede?

Boží vláda je blízko. Nejprve si představme, jaké to asi je, když vládne Bůh. Svatý, spravedlivý, milující Bůh, stvořitel nebe a země. Jaké to je, když vládne on – přímo? A pak si uvědomme, že Bůh chce vládnout v nás a mezi námi.Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé – v nás a mezi námi po věky věků.“ Kdypak jsme to naposledy slyšeli :-)?

Blízko. Může to vypovídat o prostorové vzdálenosti. „Jen 10 cm.“ - „Těsně vedle nás.“ Ale taky o časové.„Za hodinu.“ - „Za moment.“ - „V této generaci.“ Ale existuje ještě jiná blízkost. Osobní. Můžete být každý na druhém konci vesmíru. Ba, dokonce jeden mimo vesmír. A přece blízko. Stejně jako můžeme stát vedle sebe – a přece nekonečně daleko. V Ježíšovi – v jeho kázání – je Boží vláda blízko. Jak blízko je? Jak blízko jsme my?

Boží vláda není věc. Boží vláda chce vstoupit do našich srdcí. Ježíšovo kázání vede k tomu, aby lidé srdce otevřeli. Někteří otevřeli. Někteří ne. Někteří přijali Boží vládu. Někteří ne. Od Ježíše nás dělí hranice věků a hranice časoprostoru a věčnosti. A přece je blízko. Vedle nás. Ještě blíž. Přemýšlejme, co to znamená a jak s tím naložit.

Pane, slyšíme o tvém kázání. Přijímáme tvé poselství. Pomoz nám otevřít srdce a nechat je otevřená, abychom už nyní mohli žít pod vládou Boží. Amen.

design by exarion.cz | 2009