Zamyšlení

Jiný PŘÍMLUVCE...

6. velikonoční A

Sk 17, 22-31/ 1 P 3, 13-22/ J 14, 15-21

V dnešním evangeliu mluví Ježíš k učedníkům. Nezapomínejme, že i my jsme povolaní být učedníky. Učednictví znamená hlubokou osobní vazbu mezi Ježíšem a jeho následovníky. Je to něco velmi niterného a duchovního. Slova „Duch“ a „duchovní“ vyjadřují vazbu, sounáležitost. Duch svatý bývá označován vinculum caritatis – to je pouto lásky. Myslí se mezi Otcem a Synem, ale pak taky mezi všemi. Slova „Duch“, „duchovní“ ukazují, ke komu jsme připoutáni. Kam patříme. Obrazně řečeno: jakého systému jsme součástí. Toho Božího nebo světa.

Milujete-li mne“, říká Ježíš - taky nám. Milovat ho je především rozhodnutí a čin. Milovat Ježíše znamená přilnout k němu, spojit s ním svůj život, vložit do jeho rukou svůj život, umírání i smrt - prostě všechno. Velmi přemýšlejme o tom, co to znamená a jaké důsledky to nese: spojit svůj život s Ježíšem a vložit všechno do jeho rukou. To je moc důležité: spojit svůj život s Ježíšem a vložit všechno do jeho rukou.

Ovšem taková láska se projeví činy. „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání...“ Zachovávat znamená dělat. Do jakého přikázání shrnul Ježíš všechna ostatní? Stále znovu potřebujeme prověřovat – zkoumat sami sebe, jak píše sv. Pavel (1 K 11, 28; ř. dokimadzein) – zda se v tom, co žijeme, děláme a říkáme, projevuje láska Kristova.

Tam, kde se v lidech a mezi nimi děje láska Kristova, tam přichází JINÝ PŘÍMLUVCE [taky Pomocník, Obhájce, Zastánce; prostě TEN, KDO JE NA STRANĚ BOŽÍ A SOUČASNĚ NAŠÍ]. Duch pravdy, Duch svatý. Ježíš nebude fyzicky s učedníky jako dřív. Nezapomeňte, že se takto loučí. A přece nebudou sami. Duch jim bude pomáhat. Vevnitř a ve vzájemných vztazích jim dá zakusit, že Bůh je, že je blízko, že je dobrý, že Kristus žije, že je s nimi a že jejich život neskončí ve smrti. V Duchu budou cítit, že existuje něco víc než tento svět a tento život a to, co vidí oči, a že toto neviditelné je věčné. V Duchu učedníci poznají, že patří do nebe a že to je jejich pravý domov. Přesně jak to říká Ježíš: „V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ Duch dá učedníkům poznat, že nebe je jejich pravý domov. Když říkám „učedníkům“, myslím tím také nás.

Jsou to velké věci. Přesahují naši představivost a naše chápání (viz kázání minulé neděle :-). Ale začíná to úplně jasně. Pozemsky. Láskou. K Ježíšovi a od něj láskou vůbec. Tomu rozumět můžeme. Jak vypadá život naplněný láskou Kristovou? To máme hledat a naplňovat. A všechno ostatní nám pak bude přidáno (srov. Mt 6, 33). Ať se nám to daří!

design by exarion.cz | 2009