Zamyšlení

Ohlašovat pokání

Nanebevstoupení Páně

Sk 1, 1-11/ Ef 1, 15-23/ L 24, 44-53

Ježíš se po svém vzkříšení zjevoval učedníkům 40 dní a pak byl od nich vzat do nebe. Vzdálil se, jak píše sv. Lukáš. Odešel. Je v nebi. A přece nás neopustil. Zůstáváme s ním spojeni prostřednictvím jeho Ducha. Ježíš je s námi jedno duchovní tělo. To znamená spojené dohromady jeho Duchem. Na něho už ukazovala evangelní čtení uplynulých dvou nedělí. A všechno to směřuje k seslání plnosti Ducha o Letnicích. To si připomeneme za týden.

Ale dnes se zaměříme na Nanebevstoupení. Kristus, naše Hlava, je v nebi. To dává novou perspektivu našim životům. ...K jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím ,“ píše sv. Pavel. Víte, že cokoli se děje s Kristem, týká se i nás. Tak i vzkříšení a oslavení ukřižovaného Pána zjevuje naši budoucnost. Bůh nám dává slavnou budoucnost – tu nejslavnější. Nám se to zatím může zdát neuvěřitelné. Je to, jako bychom šli krásnou krajinou, ale zatím z ní moc neviděli. Je šero a mlha. Ale už jsme v ní. A až se vyjasní a mlha rozplyne, budeme žasnout, k jaké naději nás povolal... Do toho nás už nyní uvádí Duch. Tiše, nenápadně, v nejhlubším nitru, nám dává poznat, že to je pravda, že se nemáme čeho bát, ale naopak máme se na co těšit.

Pán odešel do nebe a nyní začíná čas učedníků, čas církve. Evangelium se má dostat k lidem. Jeho stručný souhrn jsme slyšeli: „Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ Zvěstovat pokání znamená ohlašovat, že v Kristově jménu je možný obrat, změna. Je možno vyjít z nekonečného řetězce hříchů a vin. Je možné uzdravit narušené vztahy. Hřích náš i druhých lidí ztrácí svou destruktivní moc. To vše v Kristově jménu. Ve jménu ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Tuto skutečnost nového života máme dosvědčovat. Existuje smíření. „Funguje“ to. „Vy jste toho svědky.“ Od toho jsme tu – jako sbor, jako církevní obec. K tomu dostáváme Ducha, aby se evangelium dostalo k lidem a přineslo jim nový život jako před tím nám.

Přijď, Pane, Duchu svatý, naplňuj nás a proměňuj, dávej nám nový život a učiň nás jeho svědky. Prosíme v Kristově jménu.

design by exarion.cz | 2009