Zamyšlení

Oživeni Vzkříšeným

Seslání Ducha svatého

Sk 2, 1-11/ 1 K 12, 3b-13/ J 20, 19-23

Máme padesátý den po Vzkříšení Páně. Padesátý den poslal vzkříšený Pán svým učedníkům plnost Ducha. Naplnil se tak celý Boží plán spásy. Všechno, co Bůh připravil. Kristus zemřel, vstal z mrtvých a těm, kdo v něho věří, poslal Ducha. Sv. Lukáš ve Skutcích vypráví, jak se to onoho padesátého dne seběhlo.

My to dnes slavíme jako událost, která je stále živá. I my z ní čerpáme. Duch je tu. Pro každého, kdo věří. Duch je tu. Jeho působení je nekonečně rozmanité. Nejsme s to ho postihnout svým rozumem. Ale Duch je tu – pro nás. My z jeho působení smíme žít. Smíme být jeho chrámem.

Duch nám pomáhá.

Pomáhá věřit a vyznávat Ježíše jako Pána.

Pomáhá ve víře žít.

Duch nás zmocňuje ke službě Bohu. A tato služba prospívá nám a všem tvorům. Bůh sám má totiž na zřeteli dobro všech. Je Dobrem, které se rozdává. Je Láskou. Dokonalým sebesdílením.

Na tomto sebesdílení – na této lásce se ode dne Letnic smíme podílet i my.

Duch přináší nový život. Život vysvobozený z hříchu. Život ve smíření. Ale taky život, který smíření šíří dál. Duch nás zmocňuje odpouštět. Skutečně. Mocně a účinně. Kdo by to dokázal!? Ale Duch to umožňuje. Když pod jeho působením odpustíme, jako bylo odpuštěno i nám, hřích je opravdu odpuštěn a ztrácí svou destruktivní sílu. Už nesvazuje ani nerozděluje ani neodcizuje. Je překonán láskou živého Boha.

Bůh odpustil v Ježíšově smrti všem. Odpuštění je tu - blízko. Tady. Je přítomné. Pro každého. Kdo chce, nechť si vezme. A my jako církev - jako společenství učedníků - jsme povolaní toto odpuštění ohlašovat. Když budeme dělat, k čemu nás on volá, bude se odpuštění šířit. A s ním radost a pravá svoboda a porozumění. Tak je překonávána smrt, zmar a všechno odcizení a nedorozumění. Tak zůstávají Velikonoce stále přítomné.

design by exarion.cz | 2009