Zamyšlení

Připravit se na Radost a Světlo a...

3. adventní B

Iz 61, 1-4.8-11/ 1 Te 5, 16-24/ J 1, 6-8. 19-28

Z dnešních čtení (aspoň prvních dvou) slyšíme o radosti. V Izajášovi je Služebník pomazán Bohem, aby ohlásil Izraeli, všelijak zkrušenému těžkými zkouškami, radost: Připravte se na radost z Boha. Bůh sám vás potěší. Ozdobí, okrášlí úsměvem a pohledem těch, kdo jsou milováni. Evokuje to dva okruhy představ: jednak svatba a pak zahrada. Krásná, udržovaná, svěží a voňavá. Vžijme se do těchto představ. Nechme se trochu vést. Hospodin připravuje radost. Život, který celý bude slavností. Trosky zmizí. My lidé děláme trosky, pustiny. Hospodin staví a zaplavuje životem. Udělá to i s námi. Platí to i na nás. Nechme se obdarovat radostí... Přijměme ji.

(Ve čtení bylo vynecháno několik veršů. To se někdy dělá. Podíval jsme se, co bylo vynecháno. Hned jsem pochopil, proč. Bylo tam o tom, jak ostatní národy budou sloužit Izraeli. Izrael bude jako panstvo a sloužit a otročit jim budou pohané. Takové uvažování nám připadá cizí. Jistě právem. Ale můžeme pochopit, co se tím chce říct: „Otročili jste pohanům. Bůh vás jim vydal. Teď naopak budou pohané sloužit vám. Bůh se k vám přizná před pohany. To bude vaše sláva.“ To není program. To je obraz -další obraz vykreslující onu radost a slávu.)

Bůh připravuje radost. Přijměme ji.

Ve druhém čtení zaznělo na začátku: „Vždycky (ř. pantote) se radujte, bez ustání (ř. adiaileiptós) s e modlete, ve všem (ř. en panti) děkujte...“ Důraz je položen na stálost. Jak radosti, takmodliteb tak i díků.Ve všem. I když je zle? Ano. Protože to nejdůležitější už „máme“. Bůh je s námi v Kristu. Bůh je s námi. Možná si to neuvědomujeme. Nejsme na to „naladěni“. Boží láska a milost nás zahrnuje. Bůh je s námi a hledí na nás s láskou a se zalíbením. Jsme ozdobeni, okrášleni. Bůh nás vidí přes Ježíše. V tomto pohledu jsme jako nevěsta, jako zahrada - krásná, voňavá. Ještě nejsme u cíle, ale cíl je s námi. Proto se můžeme radovat a děkovat. To je vůle Boží pro vás v Kristu Ježíši. Vůli Boží někdy lidé berou jako osud. Ale tak to není. Vůle Boží je to, co Bůh pro nás chce. Radovat se a děkovat je cesta k tomu, abychom viděli všechno to dobré a krásné, co Bůh připravil a co pro nás znamená.

Jsme na cestě. Ještě je všechno otevřené. Dojdeme? Nevíme. Přesto smíme doufat.Bůh, který nás k tomu povolal, je věrný.“

A evangelium? To je dnes plné světla. Je světlo. Existuje život - věčný, naplněný. A je pro každého. Přichází. Jan Prodrómos – Předchůdce je toho svědkem. Světlo, život od Boha přichází. Dívejme se, kam Jan ukazuje.

Přicházející bude křtít Duchem. To znamená: On přináší Život Boží. Dělí se o něj s námi. Bez odměřování. Naplno. Pořádně nás namočí do Božího života a do Boží lásky. Dívejte se! Vyhlížejte! Čekejte! Nechte se obdarovat!

Přichází radost od Boha. Nebojme se ji přijmout.

design by exarion.cz | 2009