Zamyšlení

Spolu s Pannou Marií

4. adventní B

2 S 7, 1-5. 11-13/ Ř 16, 25-27/ L 1, 26-38

Ze Starého zákona slyšíme dnes proroctví Davidovi o budoucnosti jeho rodu. Ve starozákonním způsobu vyjadřování: o jeho domě. Pro ně dům není barák – stavba, ale rodina - rod - lidé. Bůh sám se postará o budoucnost Davidova domu. Obstojí. Navěky. Řeč je o potomku, který postaví chrám. To se naplnilo na Šalomounovi. On postavil chrám a Davidovo království se za jeho vlády ještě upevnilo. A přece -cítíme už z prorockých slov, že míří ještě někam dál a výš. Je řeč o Šalomounovi, ale ještě o někom víc. Tak je to s prorockými slovy v Bibli. Míří do určité situace a současně míří ještě někam dál a výš. Všechna nakonec míří do Krista. On naplňuje všechno. „Sedí“ to na Ježíše i s tím chrámem. On nepostaví chrám, ale sám bude chrámem. Živým chrámem. Ježíš jako naplnění všeho.

To je to tajemství, o němž jsme slyšeli ve druhém čtení. Boží plán, který v sobě choval Bůh dávno před stvořením světa. Nikdo o něm nevěděl. Jen Bůh. Bylo to přece tajemství :-). Proroci to vyslovili. I když si nemuseli uvědomovat plný smysl a dosah svého proroctví. Ale řekli to. My po Kristově narození a ukřižování i vzkříšení to zpětně poznáváme. Boha v tomto světě poznáváme vždycky až zpětně. Jak se připisuje Lutherovi: „Z Boha poznáváme až jeho záda.“ To je to tajemství, že Ježíš z Nazareta, člověk jako my - kromě hříchu - zchudlý potomek Davidova rodu – je tím Božím plánem. Ano.

V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak byl Ježíš počat z Ducha svatého v Marii Panně.

Proč zrovna takto? Jaký má význam, že byl počat zrovna takto? - Nemluvíme o tom jako o nějaké „zajímavosti“, která by se nás netýkala. Z toho totiž vyplývají důsledky pro nás všechny.

Bůh nás miluje. A tato jeho láska k nám nezná hranice. Tak jsme to slyšeli: „U Boha není nic nemožného.“ [ř.: hoti úk adynatései para tú theú pan rhéma] Právě sem do tohoto výroku to míří.

Bůh nám zaslibuje velké a krásné „věci“. Budeme vzkříšeni. Budeme mít nové tělo. Už nikdy nezestárneme ani neumřeme. Taky svět bude nový. I nebe. Všechno nové a krásné. Je to vůbec možné? Jak se to může stát? S námi a s naším světem!? Vždyť pro to nemáme nejmenší předpoklady!

Jak se to může stát?“, ptá se Maria a my s ní. Jak? Bůh může všechno. U něho není nic nemožné. On zná cesty a způsoby, o kterých nemáme ani tušení. Bůh nás má rád. Tak moc, že pro něho neexistují překážky.

Bůh nám může a chce dát všechno: svého Syna a v něm všechno – víc než si lze představit. Nám stačí uvěřit a říct své: „Ano, tak dobře. Staň se.“ [ř.: genoito] Spolu s Marií.

Budete vzkříšeni. Ano, tak dobře.

Budete mít nová těla. Ano, tak dobře.

Svět bude nový. A taky nebe. Všichni budou znát Boha. Nikdo už nebude páchat zlo. Ano, tak dobře. Udělej to, Bože. Věřím(e) ti.

design by exarion.cz | 2009