Zamyšlení

Ve jménu Ježíše

Oktáv Narození (Nový rok Páně 2018)

Ex 34, 1-7a/Ř 1, 1-7/ L 2, 15-21

Centrální myšlenka dnešních čtení je: JMÉNO. Nejprve starozákonní jméno Hospodin (Tetragram) a pak jméno Ježíš.

Snad bude k užitku říct si, proč zrovna JMÉNO a proč právě dnes na Nový rok.

Máme osmý den po Narození. To je taková stará tradice už z židovství, kde velké svátky trvají osm dní. Bohoslužebná shromáždění se konají právě první a osmý den. To je jeden důvod.

Ale osmý den po narození je ještě zvláštnější. Osmého dne po narození chlapce se koná jeho obřízka. Tímto obřadem je tak „oficiálně“ začleněn do smlouvy Abrahama s Bohem. Při této příležitosti dostane chlapec také své jméno. Úplně stejně to udělali i Ježíšovi. O jeho narození nemáme moc informací, ale toto evangelista neopomene napsat. Osmého dne po narození byl tedy obřezán a dostal jméno Ježíš. Hebrejsky Jošua. Tehdy celkem běžné jméno. Ale dokonale vystihuje Ježíšovo poslání. V něm nám Bůh přichází na pomoc a k záchraně. Tehdy i dnes.

V prvním čtení jsme dnes slyšeli jeden z příběhů o zjevení tajemného JMÉNA Božího. Bůh zjevil Mojžíšovi své JMÉNO. Jsou to čtyři hebrejská písmenka JHVH (odtud tetragram = čtyři písmena). Toto slovo se z úcty nevyslovuje. Stejně už nikdo ani neví, jak se to vyslovovalo. Už stará tradice toto slovo nahrazuje opisem. Nejčastěji slovem Adonaj = „Pán“. V češtině se jako opis užívá slovo staroslovanského původu „Hospodin“ = taky „Pán“. Ale co toto tajemné JMÉNO znamená? V jaké souvislosti mu máme rozumět? V čem spočívá jeho tajemství? Nejznámější příběh o JMÉNU bude určitě ten o hořícím keři. Tam je toto Jméno dáno do spojitosti s bytím Boha pro Izrael. „Jsem, který jsem.“ Jiný příběh (ten dnešní) dává JMÉNO do spojitosti s obnovou vztahu s Bohem po zkáze způsobené zlatým teletem. Po strašném pádu Izraele do modlářství, po té, co Mojžíš roztříštil kamenné desky se Zákonem, má znovu vystoupit na horu a znovu se setkat s Bohem. A slyší tam JMÉNO: „Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý nejvýš milosrdný a věrný...“ Taky je tam řeč o trestu za hřích, ale úplně vzadu po celé řadě slov o milosrdenství. Tajemství JMÉNA spojeno s milosrdenstvím. Moc Hospodinova je mocí milosrdenství a lásky. Milosrdenství a láska není slabost, ale naopak největší síla. To přesahuje a bude asi vždy přesahovat naše chápání.

Tajemný tetragram (jeho částice) tvoří taky součást jména Ježíš - Jošua. To znamená, jak jsem již říkal: „Hospodin pomohl – zachránil nebo pomáhá - zachraňuje či pomůže a zachrání. “ Ježíšovo jméno je poselství. Hospodin zachraňuje – svůj lid i své věrné. To jsou všichni, kdo u něho hledají pomoc. „Každý, kdo volá jméno Páně, bude zachráněn.“ (viz Jl 3, 5; Sk 2, 21; Ř 10, 13)

Tam míří tajemství JMÉNA.

Mnohem později k vánočnímu oktávu a obřezání Páně přibyl občanský nový rok. (Běžně až od 16. století). Tak se nám to propojilo. Právě jsme oslavili narození Páně a začínáme další rok svého života. Smíme ho začínat ve jménu Ježíšově. Nevíme, co nám přinese, ale jako Ježíšovi učedníci smíme doufat, že Bůh bude s námi a bude nám pomáhat a zachraňovat nás.

Tak tedy ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

design by exarion.cz | 2009