Zamyšlení

Radostné poselství

(Konstantin) Cyril a Metoděj
(5. VII.)

Iz 61, 1-3/ 2 K 4, 1-2. 5-7 / L 10, 1-9

Texty vzaty z římskokatolických perikop na slavnost sv. Cyrila a Metoděje.

Společné téma: radostná zvěst. To, co si připomínáme, má odtud sílu. Celá ta historie byla kvůli radostné zvěsti. To, co to nám má přinést dnes, není zase nic jiného než radostná zvěst.

Je tu zpráva - poselství - informace - vztah, která mění životy lidí.

Bůh je dobrý. Bůh je láska. Bohu není lhostejný osud žádného člověka. Bůh chce vstoupit do života každého člověka. A taky to dělá. V Ježíšovi. To je ta dobrá zpráva: Ježíš sám. Ježíš mezi Bohem a lidmi.

V Izajášovi zaznělo proroctví o Služebníkovi. Nebude to mít lehké. Bude zmocněn nést radostnou zvěst druhým. Především těm, kdo jsou v nouzi. Zpráva, kterou má nést, je skutečně potěší. Dotkne se srdcí. Bude mít účinnost. Nevyzní naprázdno.

Ve čtení z 2. Listu do Korinta zaznělo: „Nepoddáváme se skleslosti. nezvěstujeme sami sebe, ale Krista.“ Pavel mluví za apoštoly. Úděl apoštola není lehký. Těžkosti přicházejí nejen zvenku - od nevěřících, ale i zevnitř – od věřících. Není lehké nést dobrou zvěst. Není hned vidět její síla. Přesto se nepoddáváme skleslosti. Zvěst je samé posiluje a dává jim cítit smysl. Ta zpráva je dobrá. Ježíš sám je dobrou zprávou. Bůh miluje každého člověka. Bůh zve každého. Bůh chce každého zachránit. - Ta zpráva přichází skrze obyčejné lidi – slabé, křehké. Kdo ji přijme, pozná její účinek. Začne se v něm něco nového... působení Slova je obyčejné a nenápadné, ale necháme- li je v sobě „pracovat“, poznáme to. (Myslím, že dnes potřebujeme nově zakusit sílu Slova. Skrze Slovo, které neuměle – no, děláme, co můžeme – říkáme, působí Bůh sám.)

V evangeliu jsme slyšeli o vyslání jiných sedmdesáti (dvou). Navazuje - doplňuje vyslání dvanácti. Sedmdesátka je symbolem – znamením. Můžeme ji brát jako číslo hojnosti (desetinásobek sedmičky). Podobně by to bylo i sedmdesát dvou (šestkrát dvanáct). Sedmdesát bylo starších Izraele na poušti. Sedmdesát členů měla i velerada v evangelní době. Sedmdesát (dva) jiných svědků reprezentuje tedy celý lid Boží. /http://www.pastorace.cz/texty/knihovna/5-symbolika-cisel-v-intervalu-12-1001/

Ježíš je vysílá, aby jeho poselství zasáhlo celý Boží lid. Mají dosvědčit: „Přiblížilo se k vám království Boží!“ - Boží vláda je blízko. V Ježíšovi. Tajemně blízká. Otevřít jí srdce. - Začít tím, že o ní budu přemýšlet. Tak se v srdci probudí touha poznat ho a vstoupit do něj. Tato touha nás přivede...

Naše dějiny jsou od počátku poznamenány dobrou zprávou od Boha... O ni jde. Ji najdeme v základech. Ji máme připomínat a vyřizovat dnes.

Je tu zpráva - poselství - informace - vztah, která mění životy lidí. Bůh je dobrý. Bůh je láska. Bohu není lhostejný osud žádného člověka. Bůh chce vstoupit do života každého člověka. A taky to dělá. V Ježíšovi.

design by exarion.cz | 2009