Zamyšlení

Boží hospodaření

28. během roku B

Am 5, 6-7.10-15/ Žd 4, 12-16/ Mk 10, 17-31

Dnešní evangelium a čtení z proroka Ámosa můžeme brát jako varování před bohatstvím. Týká se to nás všech. Jsme bohatí. Ve srovnání s většinou lidstva – jsme všichni bohatí. Bohatství samo o sobě není špatné ani nečisté. Může být dobré. Nebezpečná je spíš naše vazba na majetek. Znovu si uvědomme, že nebezpečí vězí v našem srdci. V čem toto nebezpečí spočívá? Majetek, čím víc ho je, nám dává pocit síly, soběstačnosti, moci. Iluzorní moci. To nám dělá dobře. Otupí nás.

O tom mluví Ámos. Adresuje svá slova vládcům a obchodníkům severního Izraele své doby. Tehdy přišla prosperita a nebývalý rozkvět obchodu. Dařilo se. Export vína a olivového oleje šel nahoru. Boháči bohatli stále víc. Pořizovali si stále lepší a luxusnější věci. A chudí je nezajímali. Bohatí si začali stačit sami sobě. Majetek jim dodal pocit moci a síly. Na chudé zapomněli. Na spravedlnost zapomněli. Spravedlnost v Bibli to je pamatovat na vazby a vztahy. Pamatovat na smlouvu. Všichni: bohatí - chudí, mocní a poddaní - jsme účastníky jedné smlouvy Boží. Dneska bychom biblický výraz „spravedlnost“ přiblížili slovem solidarita. Bohatí za Ámosa přestali být solidární s chudými. To jim Bůh vyčítá. To je jejich rána - rána Izraelova. Tady je jejich slabina. Tady je jejich hříchy dostihnou.

Teď ten bohatý mladík z evangelia. Co řekl, byla pravda. Přikázání držel od mládí poctivě. Teď mu Ježíš otvírá novou možnost. Taková nabídka může přijít jednou za celý život. Zbav se toho, co máš, pojď a následuj mě.“ - Nebyl toho schopen. Měl toho příliš moc. Byl svým majetkem příliš svázán. Bylo pro něj nemožné rozloučit se s tím vším. Pozor na naši vazbu na majetek! Ale taky pozor na cokoli, co stojí jako překážka mezi námi a Ježíšovým voláním. Pozor na cokoliv, co by nám mohlo v rozhodující chvíli bránit v následování! Že to nemusí být jen majetek a bohatství, snad netřeba říkat.

Překážky následování. Dají se vůbec nějak překonat? Člověk to nedokáže. To umí jen Bůh. On nezná nemožné. Zvlášť když jde o záchranu člověka a jeho světa. Protože Bůh moc chce zachránit nás lidi a náš svět. Víc než my. V tom spočívá celá naše naděje – nás všech. Bůh chce zachránit – strašně moc. Víc než my.

A ještě ten „Petrův dovětek". „A co my...?“ Není lehké následovat Ježíše, ale není to ani nemožné. Všechno budeme muset „zaplatit“. Ale taky dostaneme. Už teď. Stokrát víc. (Proto Terezie z Ávily říkala, že Bůh dává v poměru 100:1). A nakonec dostaneme život věčný.

design by exarion.cz | 2009