Zamyšlení

Ježíš mezi námi - pádný důvod k naději

Nový rok – Jména Ježíš C

Sk 4, 8-12/ Fp 2, 5-13/ L 2, 15-21

Dnes se nám toho nakupilo hodně. Máme Nový rok a taky Oktáv Narození (=osmý den od Božího hodu vánočního) a taky Jména Ježíš. Dříve se tento den slavilo Obřezání Páně. Některé z těchto možností spolu úzce souvisejí.

V tom všem se nám otevírá další aspekt Vtělení. Stále rozjímáme vánoční tajemství. Bůh-Slovo se stal člověkem - a to židem, synem Abrahamovým, účastníkem Abrahamovy smlouvy. Osmého dne řádně obřezán dostal jméno Ježíš. Náš Pán je židem. Odtud i náš vztah k židům. Z mnoha důvodů máme mít vděčnou úctu. S nimi uzavřel svou první smlouvu, jim zjevil své Slovo, z jejich středu vzešel náš Pán, stále se máme čemu od židů učit. Tedy vděčná úcta. Ze stejného důvodu je křesťanská víra neslučitelná s antisemitismem.

Všechna tři čtení se dnes týkala Ježíšova jména. „Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni “ (Sk 4, 12b). - „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jiné jméno “ (Fp 2,9b). - „Dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve než jej matka počala “ (L 2, 21b).

Jméno... v Bibli vyjadřuje identitu nositele. Není to žádný „druhotný přílepek“. Jméno vyjadřuje konkrétní osobu. Chlapeček Josefův a Mariin dostal jméno Ježíš (tedy hebrejsky: Jošua), což se dá přeložit jako „Hospodin-záchrana“ nebo „Hospodin-pomoc“. V tomto jménu nám zní příslib záchrany. Podle dnešních čtení (aspoň prvního ze Skutků a druhého z Listu Filipským) to bylo jméno jedinečné. To musím vysvětlit. V té době prý se jednalo o celkem běžné chlapecké jméno. V čem tedy spočívá jedinečnost Ježíšova jména? Právě v něm příslib spásy „sedí“. V něm – v tomto jedinečném Ježíšovi se příslib naplňuje. Nejde ani tak o jméno jako slovo, ale o jeho nositele. Tento Ježíš je jedinečný. V něm – v jeho životě – úplně celém – Bůh uskutečňuje svou spásu. V něm – v jeho osobě – můžeme my svou spásu najít a „mít“. Říct, že tento „Ježíš je Pán“, představuje ten největší kompliment, jaký může nějaký tvor vzdát samotnému Bohu.

Tady v něm se uskuteční spása mnohých. V něm ukazuje Bůh všemu tvorstvu svou spásu.

To všechno máme shrnuto ve jménu našeho Pána. Můžeme rozjímat svaté jméno. Křesťanská tradice znározjímaní jména Ježíš jako způsob modlitby. Jméno Ježíš. Co všechno nám může říct?

A teď aspoň trošku něco k novému roku. Žijeme ve světě, kde se dějí nejrůznější věci. Vidíme tu smíchané zlo s dobrem, plevel s pšenicí. Nejen ve světě, ale i v církvi. I v nás samotných. Neuspořádanost narůstá. Důvodů k obavám máme bezpočet. Víra si toto všechno uvědomuje. Ale přesto – vidí v tom všem (nebo navzdory tomu všemu), že se uskutečňuje a děje spása. Bůh se nám dává, aby zevnitř měnil naše životy... otvírá nečekané a překvapivé alternativy. Protože je s námi Ježíš a my se snažíme být s ním. Všechno je otevřené, všechno se může stát, ale Ježíš mezi námi je ujištěním, že Bůh své dobré dílo na nás a na svém stvořením dovede až do cíle. Boží království jistě přichází a jistě se naplní.

Šťastný nový rok Páně 2019!

design by exarion.cz | 2009