Zamyšlení

Zamyšlení nad heslem Jednoty bratrské na rok Páně 2019

Vyhledávej pokoj a usiluj o něj... Ž 34, 15b (ČEP)
Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi. Ž 34, 15b (Viktor Fischl)

bakkeš šalóm vrodfehú Ž 34, 15 (přepis hebrejského masoretského textu) [intenzivně] hledej / žádej pokoj a pronásleduj ho (doslovný překlad)

Slovo, které nás uvádí a provází rokem Páně 2019, je velmi stručné. V hebrejštině jen tři slova: Bakkeš šalóm vrodfehú. Jsou vzata z vyučování synů k Boží bázni (verše 12-23): „Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.“ Tato bázeň není strachem. Tomu bychom se nemuseli učit. Hospodinova bázeň znamená poslušnost Boží vůle. Tedy „ty správné postoje a způsoby myšlení a jednání“. Jsme pozvaní do školy těchto správných postojů. Zároveň můžeme tuto část číst jako jakýsi „portrét Božího spravedlivého“. Žádný div, když v něm začneme poznávat rysy Ježíše. Vždyť je to ON! Jsme pozvaní do školy těch správných postojů. A víc! Jsme pozvaní do společnosti Ježíše, Božího Služebníka.

Ať Ti jde – ale opravdu hodně – o pokoj. Hebrejský originál vyjadřuje intenzitu. Hledej pokoj opravdu intenzivně. Jak nejvíc můžeš. Dej do toho všechno. Opravdu všechno.

Pokoj. Šalóm. Mír. Soulad. Dobré vztahy. Ale také integrita, neporušenost, neporušená harmonie, integrita života, plnost života, život v Božím království, život s Bohem...

Hledej pokoj pro sebe, pro své bližní, pro všechny. Pokud jde o Tebe, jdi za tímto jediným cílem. Opravdový pokoj, který můžeme přijmout a sdílet jedině jako dar. „Téhož dne večer - prvního dne po sobotě..., přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ,Pokoj vám,´“ (J 20, 19). „Žijte mezi sebou v pokoji (1 Te 5, 13c) a Bůh pokoje bude s vámi,“ (Fp 4, 9b) [viz původní nápis na čelní stěně v našem sboru]

A jdi za ním! Žeň se za ním, jak jen můžeš! Nenech ho uniknout! Jako lovec za štvanou zvěří (viz překlad Viktora Fischla). Nenech ho uniknout! Nespusť z něho oči! Nenech ho „pláchnout“! Protože je pro Tebe nanejvýš důležitý.

Pokoj přichází k nám. Chce všechnu sílu naší touhy. Protože v něm k nám přichází Život sám...

Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi. Ž 34, 15b (Viktor Fischl)

design by exarion.cz | 2009