Zamyšlení

Poprvé v chrámě...

Uvedení Páně do chrámu (2/2)

Mal 3, 1-5/ Žd 2, 14-18/ L 2, 22-40

Z knihy Malachiáš jsme slyšeli o nenadálém příchodu Pána do chrámu. Malachiáš mluví hlavně kritické slovo do řad poexilního kněžstva v Jeruzalémě. Pán přijde nenadále do svého chrámu. To je velká „věc“ :-) Ale kdo to snese? Bude to bolet. Hodně. A taky pálit. Ale přinese to očistu a obnovu bohoslužby. Co jsme si tak asi při těchto slovech představovali my, křesťané zde v tomto malém chrámu? V Písmu se naplňují stará proroctví, ale často jinak. Bůh přesahuje naše představy a očekávání. Vždycky do toho dává vždycky něco nového – nečekaného – překvapivého - svého.

Jaké poselství se ve slovech o Pánově příchodu do chrámu skrývá pro nás?

Pán přišel. Nenadále. Jako člověk. Jako miminko. Vlastně byl přinesen. Jako jeden z židů. Jeden z nás. Přišel jako Pán – a bratr (viz druhé čtení). Aby nás všechny vysvobodil z našich strachů a úzkostí – z Boha a jeho blízkosti, ze smrti i ze života, jaký je. Aby do těch temných zákoutí, o nichž nevíme, co na nás odtamtud vyleze, zasvítil a ukázal nám, že se nemáme čeho bát.

Přichází nenápadně. Ale věrní a spravedliví Izraele – zde zastoupení Simeonem a Annou – ho poznávají a radují se z něj.

A jak je to s tím soudem? Naplňuje se to Božím způsobem. V setkání s Ježíšem se vyjeví, co je v lidech. Je to krize. Setkání s ním je hodinou pravdy. Co z nás vyjde? Ale krize je také příležitost. To je jedna podoba soudu. Pak je tu ještě jiná: „Neodsoudil nás, ale nechal se odsoudit místo nás.“ Kdo by to byl řekl!?

Přichází jako Boží spasení, světlo zjevení pro pohany a sláva Izraele. Vyjevuje Boží přítomnost, ukazuje jeho lásku a spásu. Přichází jako světlo do tmy světa i našich srdcí. Světlo je dobré a krásné. I to fyzické. Třeba světlo svící a lamp, které rozsvěcíme v tento den v kostelích a modlitebnách. Ale mnohem víc duchovní světlo Boží přítomnosti. Ježíš je tu dnes přítomen uprostřed nás – v něm sám Bůh Stvořitel nebe a země – jako světlo, naděje, život a síla. V něm se snažíme zůstávat – chodit. Snažíme se držet v Ježíšově blízkosti.

design by exarion.cz | 2009