Zamyšlení

Paní Božích paradoxů

Maria, Matka Páně

Iz 61, 10-11/ Zj 11, 19-12,6. 10/ L 1, 46-55

Připomínáme si dnes matku našeho Pána. Kam nás tato památka povede? Na hranu paradoxu evangelia. Tam, kde to vypadá, že už žádná další cesta není. Právě tehdy se ukáže překvapivě nová cesta Boží. Ale paradox tím nezmizí. Naopak. Bůh se zjevuje tím, že zůstává skryt. Maria dosvědčuje tento paradox v největší míře. „Její (=Mariinou) výsadou je její chudoba a její největší slávou je to, že je nejvíc skrytá, a zdrojem veškeré její moci je to, že je jako nic v přítomnosti Krista, Boha,“ (Thomas Merton Nová semena kontemplace).

Když čteme tradiční biblické mariánské texty a přemýšlíme o nich, co se před naším vnitřním zrakem otvírá? Střípky poznání Božího tajemství. Co to je? Boží dílo. Boží plány s lidmi a celým světem.

V prvním čtení mluví prorok a jeho ústy Izrael po návratu z babylonského zajetí. (Izrael a Boží lid má v biblické typologii ženské rysy: dcera, nevěsta, matka.) Izrael se sice vrátil z exilu. Je doma. Ale vyčerpaný, těžce hledající své místo a plný starostí o svou budoucnost. Spíš vypadá tak, že žádnou budoucnost ani nemá. Odepsaný. Když mu však Bůh dá nahlédnout do svých záměrů, raduje se. Do bezvýchodnosti tehdejšího Izraele a světa (a nejen tehdejšího – asi ještě víc toho dnešního) „dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy“. Tam, kde to vypadá, že už nic kloudného nemůže být, dá dobrou budoucnost. Spravedlnost a chválu. Mariina nicota nás přivádí k nové naději pro Boží lid a svět. Tam, kde už naděje žádné není, navzdory všem odhadům a výpočtům vzchází naděje Boží… a s ní nová chvála.

Stejným směrem ukazují i další dvě dnešní čtení.

Jako druhé bylo zvláštní čtení o nebeském znamení ženě, pravé dceři sijónské a izraelské (viz koruna z dvanácti hvězd jako dvanáct pokolení Izraele), ohrožené jiným znamením v podobě draka. Prolínají se tu různé motivy z počátku i z dějin Izraele a životního příběhu Ježíše z Nazareta, v němž se vyjevují Boží tajemství. Je to tam tak vedle sebe, bez ohledu na chronologickou posloupnost a běžnou logiku spolu se všemi asociacemi, které se během dějin objevují. Dějiny Izraele i příběh Ježíše z Nazareta. To bylo pořád tak na hraně zániku. Boží lid už tak, tak není! Do vší té hrůzy Bůh mluví příslib naděje. Narodí se dítě. Přijde Mesiáš a s ním naděje Božího království. Jenže od samého počátku je to vše zase ohrožené strašným drakem. Může mu ona žena a její dítě uniknout? Vždyť jsou tak bezbranní! - Bůh je ochrání, než se naplní čas. A pak… Boží Syn jako pravý Beránek svou obětující se láskou přemůže hrozného draka.

Stejným směrem ukazuje i dnešní evangelium. Těhotná Maria chválí Boha za jeho záměry. Podívejte se na Mariin svět. Je to svět, kde se Bůh ujímá chudých a těch, co si nezakládají na sobě a svých schopnostech. Podívejte se na svět, kde Bůh svrhuje z trůnu mocné a bohaté posílá pryč s prázdnou, zatímco hladové sytí dobrými věcmi… My žijeme (zatím) ve světě, kde se spravedlnost tak těžko prosazuje, kde bezmocní nemají zastání, kde lidé chtějí spíš věřit různým lžím a manipulacím… a pravda se zdá tak bezbranná. Žijeme ve světě, kde přibývá důvodů bát se a propadat malomyslnosti. Maria nám připomíná jiný (alternativní) svět… tím, že ukazuje na Boha, který dá naději tam, kde už žádná naděje nezbyla. Boží plány a cesty k jejich prosazení působí tak podivně – neuvěřitelně. Nedostáváme odpověď, proč to tak je. (I když bychom tak moc chtěli. Otázkou je, k čemu by nám to bylo.) Místo toho slyšíme, že má smysl doufat a čekat dobré věci, že právě tam, kde to vypadá úplně „v háji“… je Bůh nejblíž… Boží cesta a jeho plány je paradoxní… A tento paradox zůstává – a zřejmě až do konce paradoxem zůstane. Kdo se jimi nenechá odradit a nevzdá naději, zakusí radost...

Bože, náš Otče, Pane nad tím největším i nejmenším, jsi skrytý, ale zjevuješ se ve svém Synu - v jeho chudobě, tichosti - a nejvíc v jeho smrti na kříži.

Do tvé lásky poroučíme všechny i sebe sama. Ujmi se nás a daruj nám znovu naději a důvěru… A přiveď všechny k radosti, o níž čteme ve tvých Písmech… Dej, Pane, vzejít spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Skrze Krista, našeho Pána.

design by exarion.cz | 2009